Tło

Regulamin

Poniżej znajdą Państwo regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin) przez Wiesławę Wysocką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą RONDOBIS Wiesława Wysocka (dalej: Ośrodek).

 

Dane Ośrodka:

RONDOBIS Wiesława Wysocka

ulica Dąbrowskiego 6D, 84-230 Rumia

NIP: 5881234076

REGON: 192602709

Tel.: +48 509-017-120, 58 671-46-56

e-mail: rumia@rondobis.pl.

 

Ośrodek jest także administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług opisanych w Regulaminie.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Regulamin określa zasady świadczenia przez Ośrodek usług drogą elektroniczną na portalu www.rondobis.pl (dalej: Regulamin) i polegających m in. na możliwości rezerwacji i opłacenia szkolenia z oferty dostępnej na tym portalu, na zasadach wynikających z Regulaminu.

2.       W zakresie usług w nim opisanych, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).

3.       Przed rozpoczęciem korzystania z Usług, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

4.       Ośrodek udostępnia niniejszy Regulamin oraz inne wspomniane w nim dokumenty, za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie https://rondobis.pl/do-pobrania.

5.       Informacje dotyczące Usług (niżej zdefiniowanych), znajdujące się na Portalu (niżej zdefiniowanym) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), a wyłącznie zaproszenie do składania ofert.

§ 2 DEFINICJE

1.       Portal – strona internetowa dostępna pod adresem www.rondobis.pl wraz z podstronami, za pośrednictwem, której można skorzystać z niżej definiowanych Usług.

2.       Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Ośrodek, za pośrednictwem Portalu, opisane w § 3 poniżej. Usługi nie obejmują możliwości zawarcia z Ośrodkiem umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

3.       Klient – użytkownik Portalu, osoba korzystająca z Usług za jego pośrednictwem; osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

4.       Rezerwacja – złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zarezerwowania szkolenia oferowanego przez Ośrodek (zgodnie z wyborem dokonanym na Portalu).

 

§ 3 ZAKRES USŁUG

Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Ośrodek drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu obejmują:

1)      możliwość zapoznania się z wybraną ofertą szkoleń Ośrodka;

2)      możliwość rezerwacji szkolenia oferowanego przez Ośrodek i uwzględnionego na Portalu;

3)      możliwość wpłacenia zaliczki na szkolenie w Ośrodku, wybrane z dostępnej na Portalu oferty;

4)      przesyłanie wiadomości e-mail, w których Ośrodek potwierdza otrzymanie zamówienia (rezerwacji), otrzymanie płatności, przyjęcie rezerwacji i inne komunikaty związane z korzystaniem z Usług przez Klienta.

 

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

1.       Korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)       połączenie z siecią Internet,

b)      posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet,

c)       korzystanie z przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Internet Explorer w aktualnej wersji,

d)      korzystanie z poczty e-mail i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.       W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Ośrodek podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

§ 5 REZERWACJE SZKOLEŃ

Dokonanie rezerwacji szkolenia oferowanego przez Ośrodek możliwe jest poprzez:

1)       wypełnienie formularza dostępnego na Portalu i podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania rezerwacji określonego szkolenia:

a)       Imię i Nazwisko;

b)      Numer telefonu;

c)       Adres e-mail

 

2)      Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie dotyczące rezerwacji szkolenia. Wybór szkolenia jest dokonywany poprzez dodanie go do koszyka. Podsumowanie w koszyku zamówienia określa m.in. jakie szkolenia, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zarezerwować. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.

3)      W celu rezerwacji konieczne jest podanie w elektronicznym formularzu zamówienia wskazanych danych osobowych, dokonanie akceptacji treści Regulaminu i wysłanie zamówienia (rezerwacji) poprzez naciśnięcie przycisku „Rezerwuję i płacę”.

4)      Kliknięcie przez Klienta przycisku „Rezerwuję i płacę” stanowi wyłącznie oświadczenie woli zawarcia z Ośrodkiem umowy dotyczącej wybranego szkolenia, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu poprzez rezerwację tego szkolenia za cenę podaną na Portalu.

5)      Złożenie na Portalu zamówienia i oświadczenie woli rezerwacji szkolenia nie powoduje zawarcia z Ośrodkiem umowy. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta zostanie w siedzibie Ośrodka lub innym ustalonym przez Ośrodek i Klienta miejscu. Złożenie zamówienia powoduje rezerwację szkolenia na wskazanych na Portalu warunkach – z zastrzeżeniem potwierdzenia możliwości zrealizowania rezerwacji przez Ośrodek.

6)      Po wysłaniu zamówienia (rezerwacji), Klient otrzymuje wiadomość na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej, z potwierdzeniem jego przyjęcia.

7)      W przypadku braku możliwości realizacji rezerwacji, Ośrodek zawiadamia o tym Klienta za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Ośrodek niezwłocznie zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

8)      Jeżeli zamówienie jest możliwe do zrealizowania, Ośrodek przekazuje je do realizacji i Klient ma możliwość zawarcia umowy z Ośrodkiem w terminie i miejscu umówionym przez strony.

 

§6 PŁATNOŚĆ

1.       Portal oferuje możliwość dokonania płatności w formie zaliczki, w formie przelewu na rachunek bankowy.

2.       W przypadku późniejszego braku zawarcia umowy przez Klienta i Ośrodek, wpłacone środki podlegają zwrotowi.

 

 

§ 7 REZYGNACJA Z REZERWACJI

1.       Klient, który dokonał zamówienia i złożył rezerwację szkolenia, ma prawo zrezygnować z ze szkolenia, przez cały okres, aż do momentu zawarcia umowy z Ośrodkiem.

2.       W celu rezygnacji, o której mowa w ust. 1 powyżej – Klient powinien złożyć Ośrodkowi oświadczenie woli zawierające informację o rezygnacji oraz:

a)       imię i nazwisko Klienta;

b)      adres poczty elektronicznej;

c)       numer przelewu/zamówienia.

3.       Po otrzymaniu rezygnacji, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Ośrodek niezwłocznie zwróci wpłacone środki.

§ 8 REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.       Klient może złożyć reklamację, w przypadku, gdy Ośrodek świadczy Usługi drogą elektroniczną w sposób niezgodny z Regulaminem, czego skutkiem jest w szczególności nieprawidłowe działanie Portalu lub któregokolwiek z jego elementów.

2.       Klient składający reklamację z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres rumia@rondobis.pl, wiadomość zawierającą następujące elementy:

a)       imię i nazwisko Klienta;

b)      adres poczty elektronicznej;

c)       opis dostrzeżonych nieprawidłowości.

3.       Odpowiedź na reklamację Ośrodek wysyła Klientowi pocztą elektroniczną lub pisemną.

4.       Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Ośrodkowi prawidłowo wypełnionego oświadczenia reklamacyjnego. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z uznaniem zasadności reklamacji przez Ośrodek.

§ 9 POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Z UDZIAŁEM KONSUMENTA

1.       Postanowienia dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów z udziałem konsumentów dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami.

2.       Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

a)       powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

b)      Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c)       Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

§ 10 ZMIANA REGULAMINU

1.       Ośrodek może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:

a)       zmiany przedmiotu działalności Ośrodka;

b)      dokonania technicznej modyfikacji Portalu, wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;

c)       prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.

2.       O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Portalu, co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.02.2023r.

2.       W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Ośrodek oraz Klienta.

3.       Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.