Tło

Regulamin

Wstęp

Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem rondobis.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest: Wiesława Wysocka , prowadząca działalność gospodarczą pod firmą RONDOBIS Wiesława Wysocka wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Dąbrowskiego 6D, 84-230 Rumia, NIP: 5881234076, REGON: 192602709, telefon kontaktowy: +48 509-017-120, 58 671-46-56, adres poczty elektronicznej: rumia@rondobis.pl, zwana dalej Sprzedawcą.

 

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych Mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.

Spis treści

 

 

§ 1 Definicje

 1. Sprzedawca – Wiesława Wysocka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą RONDOBIS Wiesława Wysocka wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Dąbrowskiego 6D, 84-230 Rumia, NIP: 5881234076, REGON: 192602709, telefon kontaktowy: +48 509-017-120, 58 671-46-56, adres poczty elektronicznej: rumia@rondobis.pl

 2. Klient:

  1.   osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

  2.   osoba prawna,

  3.   jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

   

§ 2 Korzystanie ze sklepu internetowego

 1. Sprzedawca umożliwia następujące formy kontaktu:

telefoniczny, pod numerem +48 509-017-120, 58 671-46-56,

email, wysyłając wiadomość na adres: rumia@rondobis.pl,

pod adresem miejsca wykonywania działalności.

 1. W celu przeglądania usług sklepu nie jest wymagane zakładanie konta Klienta.

 2. Sprzedaż usług dostępnych w sklepie odbywa się na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia.

 3. Klient ma możliwość złożenia takiego zamówienia bez rejestracji.

 4. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą Dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

 5. O ewentualnych przerwach w świadczeniu powyższych usług, Sprzedawca poinformuje bezpośrednio na stronie sklepu.


§ 3 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail.

 2. Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu.

 3. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 4. Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Uprawnienie to przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie.

 5. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi konta i które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja uprawnienia nastąpi po przesłaniu drogą elektroniczną lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które mają charakter ciągły i bezterminowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeżeli Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.

 

 

§ 4 Zakładanie konta w sklepie i zasady składania zamówienia

 1. Klient zamawiając na sklepie nie zakłada konta. Przy składaniu zamówienia konieczne jest podanie następujących danych w formularzu rejestracyjnym udostępnionym w sklepie internetowym:
  Imię i nazwisko, Numer telefonu, adres poczty elektronicznej, Numer PKK, oraz PESEL. W przypadku braku numeru PPK Klient otrzyma maila z wszystkimi niezbędnymi krokami co zrobić, aby go uzyskać.

 2. Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.

 3. Wymogiem dokonania transakcji jest wyrażenie przez Klienta lub Użytkownika zgody na treść regulaminu.

 4. Po przesłaniu formularza, Klient otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie dokonania transakcji przez Sprzedawcę.

 5. Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo w każdym momencie do usunięcia danych z systemu.

 6. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 7. Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w chwili dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka, a kończy się w momencie odstąpienia przez Klienta od wypełnienia formularza zamówienia bądź z chwilą złożenia zamówienia i przesłania Sprzedawcy wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.

 8. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu na stronie sklepu internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty. Do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny Klient ma możliwość samodzielnie modyfikować wprowadzone dane (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie sklepu internetowego).

 9. Na tym etapie składania zamówienia Klient jest zobowiązany sprawdzić poprawność wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych towarów.

 10. Po dokonaniu wyboru towarów, skompletowaniu całego zamówienia i wskazaniu formy płatności z dostępnych w sklepie, Klient akceptuje treść regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z polityką prywatności i z pouczeniem o odstąpieniu od umowy i składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

 11. Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail Klienta potwierdzenie oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Przesłana wiadomość zawiera wszystkie ustalone wcześniej warunki umowy sprzedaży. W szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego towaru, cenę całkowitą do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokości przyznanych rabatów. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§ 5 Płatność

 1. Ceny towarów zamieszczone na stronie sklepu są cenami brutto.

 2. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy 48 1020 1912 0000 9202 0010 4174

 

 

§ 6 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 2. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży: ilość zamówionego towaru oraz jego rodzaj, a także cenę całkowitą  i podatek VAT, ewentualne rabaty/zniżki, jak również płatności, które należy uiścić.

 3. Klient musi zgłosić się do biura Sprzedającego, w celu podpisania umowy i odebrania materiałów szkoleniowych.


§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14 dni kalendarzowych, pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 4. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail.


§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem sklepu internetowego.

 2. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie.

 4. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji.

 

Formularz reklamacyjny

Formularz odstąpienia od umowy