Tło

Kursy dla instruktorów

Kursy dla instruktorów

KURS PODSTAWOWY

O uprawnienia instruktora może ubiegać się osoba , która posiada prawo jazdy od co najmniej 2 lat (dotyczy kategorii A oraz B prawa jazdy).

Aby zapisać się na kurs, należy złożyć następujące dokumenty:

  • kserokopię prawa jazdy oraz dowodu osobistego
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora
  • dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na instruktorów
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego (w przypadku zapisu na kurs uzupełniający)

 

KURS PODSTAWOWY

3 000,00 zł