Znajdź nas na: Facebook YouTube Instagram
Tło

Kierowcy zawodowi

Kierowcy zawodowi

Kwalifikacja wstępna

Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2008 roku w przypadku kategorii D

Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2009 roku w przypadku kategorii C

Rodzaj świadectwa kwalifikacji wstępnej uzależniony jest od wieku:

  • C,CE - mając ukończone 18 lat
  • D - mając ukończone 21 lat

w tym:
- pierwszy egzamin w cenie kursu, który odbywa się w naszych oddziałach: PUCK-WEJHEROWO-RUMIA-GDYNIA-KOŚCIERZYNA

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM PRZED KOMISJĄ POWOŁANĄ PRZEZ WOJEWODĘ.

Kwalifikacja wstępna

4 200,00 zł

Kwalifikacja wstępna przyspieszona


Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2008 roku w przypadku kategorii D

Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2009 roku w przypadku kategorii C

Rodzaj świadectwa kwalifikcji wstępnej przyspieszonej uzależniony jest od wieku:

  • C,CE - mając ukończone 21 lat
  • D - mając ukończone 23 lata


w tym:
- pierwszy egzamin w cenie kursu, który odbywa się w naszych oddziałach: PUCK-WEJHEROWO-RUMIA-GDYNIA-KOŚCIERZYNA

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM PRZED KOMISJĄ POWOŁANĄ PRZEZ WOJEWODĘ.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

2 600,00 zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2008 roku w przypadku kategorii D

Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2009 roku w przypadku kategorii C


w tym:
- pierwszy egzamin w cenie kursu, który odbywa się w naszych oddziałach: PUCK-WEJHEROWO-RUMIA-GDYNIA-KOŚCIERZYNA

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM PRZED KOMISJĄ POWOŁANĄ PRZEZ WOJEWODĘ.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

1 500,00 zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2008 roku w przypadku kategorii D

Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2009 roku w przypadku kategorii C


w tym:
- pierwszy egzamin w cenie kursu, który odbywa się w naszych oddziałach: PUCK-WEJHEROWO-RUMIA-GDYNIA-KOŚCIERZYNA

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM PRZED KOMISJĄ POWOŁANĄ PRZEZ WOJEWODĘ.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

650,00 zł

Szkolenia okresowe


Szkolenie teoretyczne organizowane w formie cyklu zajęć prowadzonych jako wykłady, lub jako ćwiczenia pod nadzorem trenera przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces szkolenia - BEZ EGZAMINU.


*Dla Firm koszt szkoleń ustalany jest indywidualnie.

 

Szkolenia okresowe

450,00 zł

W bloku programowym   D1 lub D1+E lub D lub D+E musza przejsc szkolenie okresowe w terminach:
 

Osoby które uzyskaly uprawnienia kat. D1, D, D1+E lub D+E
(patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy)
Termin przejscia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy
(uzyskanie wpisu w rubryce 11 prawa jazdy)
do 31 Grudnia 1980 do 10 Września 2009
od 1 Stycznia 1981 do 31 Grudnia 1990 do 10 Września 2010
od 1 Stycznia 1991 do 31 Grudnia 2000 do 10 Września 2011
od 1 Stycznia 2001 do 31 Grudnia 2005 do 10 Września 2012
od 1 Stycznia 2006 do 31 Grudnia 2008 do 10 Września 2013W bloku programowym   C1 lub C1+E lub C lub C+E musza przejsc szkolenie okresowe w terminach:

Osoby, które uzyskaly uprawnienia kat C1, C, C1E, lub CE
(patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy)
Termin przejscia szkolenia okresowego i wymiany prawo jazdy
(uzyskanie wpisu w rubryce 11 prawa jazdy)
do 31 Grudnia 1980 do 10 Września 2010
od 1 Stycznia 1981 do 31 Grudnia 1995 do 10 Września 2011
od 1 Stycznia 1996 do 31 Grudnia 2000 do 10 Września 2012
od 1 Stycznia 2001 do 31 Grudnia 2005 do 10 Września 2013
od 1 Stycznia 2006 do 10 Września 2009 do 10 Września 2014

 Warto wiedzieć

Kierowcy wykonujacy przewóz drogowy

Art.39a.1. Przedsiebiorca lub inny podmiot wykonujacy przewóz drogowy moze zatrudnic kierowce, jezeli osoba ta:

 
1) ukonczyla:

a) 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzacego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

       - C lub C+E, o ile uzyskal on odpowiednia kwalifikacje wstepna,

       - C1 lub C1+E, o ile uzyskal on odpowiednia kwalifikacje wstepna przyspieszona,

b)  21 lat - w przypadku kierowcy prowadzacego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

        - C lub C+E, o ile uzyskal on odpowiednia kwalifikacje wstepna przyspieszona,

        - D lub D+E, o ile uzyskal on odpowiednia kwalifikacje wstepna,

        - D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskal  kwalifikacje wstepna przyspieszona,

c)  23 lata - w przypadku kierowcy prowadzacego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

     D lub D+E, o ile uzyskal on odpowiednia kwalifikacje wstepna przyspieszona;",


2) posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii

3) nie ma przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

4) nie ma przeciwwskazan psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

5) uzyskala kwalifikacje wstepna;

6) ukonczyla szkolenie okresowe.

2. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy kierowcy wykonujacego przewoz drogowy rzeczy pojazdem samochodowym lub zespolem pojazdów o dopuszczalnej masie calkowitej przekraczajacej 3,5 t i nieprzekraczajacej 7,5 t.


3.Wymagan dotyczacych wieku oraz kwalifikacji wstepnej i szkolenia okresowego , nie stosuje sie do kierowcy pojazdu:

 
1) do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;

2) którego konstrukcja ogranicza predkosc do 45 km/h;

3) wykorzystywanego przez sily zbrojne;

4) obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpozarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczenstwa lub porzadku publicznego;

5) poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoly wyzsze;

6) odbywajacego przejazd bez osób lub ladunku:

    a) w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji,

    b) z miejsca zakupu lub odbioru;

7) uzywanego w sytuacjach zagrozenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;

8) wykorzystywanego do:

    a) nauki jazdy osób ubiegajacych sie o prawo jazdy,

    b) szkolenia osób posiadajacych prawo jazdy,

    c) przeprowadzania panstwowego egzaminu osób ubiegajacych sie o prawo jazdy;

9) wykorzystywanego do uzytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;

10) wykorzystywanego do przewozu materialów lub urzadzen niezbednych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem ze prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajeciem.KURS ADR


Glównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowcy z zagrozeniami wystepujacymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych,  przekazanie podstawowych informacji niezbednych dla zminimalizowania prawdopodobienstwa powstania wypadku jak i ograniczenia skutków wypadku oraz wiadomosci koniecznych dla zachowania bezpieczenstwa wlasnego i osób trzecich.

Szczególy znajduja sie w cenniku
* Cena obejmuje egzamin państwowy


Kurs podstawowy

Czas trwania kursu 18 godzin
Kurs konczy sie egzaminem w osrodku szkolenia przeprowadzonym przez dwuosobowa komisje egzaminacyjna powolana przez Marszalka Województwa 
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach

Czas trwania kursu 13 godzin
Kurs konczy sie egzaminem w osrodku szkolenia przeprowadzonym przez dwuosobowa komisje powolana przez Marszalka Województwa 
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1.

Czas trwania kursu 8 godzin
Kurs konczy sie egzaminem przeprowadzonym w osrodku szkolenia przez dwuosobowa komisje powolana przez Marszalka Województwa
 
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7

Czas trwania kursu 8 godzin
Kurs konczy sie egzaminem przeprowadzonym w osrodku szkolenia przez dwuosobowa komisja egzaminacyja powolana przez Marszalka Województwa