Tło

Kierowcy zawodowi

Kierowcy zawodowi

Kwalifikacja wstępna

Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2008 roku w przypadku kategorii D

Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2009 roku w przypadku kategorii C

Rodzaj świadectwa kwalifikacji wstępnej uzależniony jest od wieku:

  • C,CE - mając ukończone 18 lat
  • D - mając ukończone 21 lat

SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM PRZED KOMISJĄ POWOŁANĄ PRZEZ WOJEWODĘ.

Kwalifikacja wstępna

5 000,00 zł

Kwalifikacja wstępna przyspieszona


Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2008 roku w przypadku kategorii D

Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2009 roku w przypadku kategorii C

Rodzaj świadectwa kwalifikcji wstępnej przyspieszonej uzależniony jest od wieku:

  • C,CE - mając ukończone 21 lat
  • D - mając ukończone 23 lata

SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM PRZED KOMISJĄ POWOŁANĄ PRZEZ WOJEWODĘ.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

3 000,00 zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2008 roku w przypadku kategorii D

Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2009 roku w przypadku kategorii C

 

SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM PRZED KOMISJĄ POWOŁANĄ PRZEZ WOJEWODĘ.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

1 600,00 zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2008 roku w przypadku kategorii D

Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2009 roku w przypadku kategorii C

SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM PRZED KOMISJĄ POWOŁANĄ PRZEZ WOJEWODĘ.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

900,00 zł

Szkolenia okresowe

Szkolenie teoretyczne organizowane w formie cyklu zajęć prowadzonych jako wykłady, lub jako ćwiczenia pod nadzorem trenera przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces szkolenia - BEZ EGZAMINU. *Dla Firm koszt szkoleń ustalany jest indywidualnie.  

Szkolenia okresowe

690,00 zł

W bloku programowym   D1 lub D1+E lub D lub D+E musza przejsc szkolenie okresowe w terminach:
 

Osoby które uzyskaly uprawnienia kat. D1, D, D1+E lub D+E
(patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy)
Termin przejscia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy
(uzyskanie wpisu w rubryce 11 prawa jazdy)
do 31 Grudnia 1980 do 10 Września 2009
od 1 Stycznia 1981 do 31 Grudnia 1990 do 10 Września 2010
od 1 Stycznia 1991 do 31 Grudnia 2000 do 10 Września 2011
od 1 Stycznia 2001 do 31 Grudnia 2005 do 10 Września 2012
od 1 Stycznia 2006 do 31 Grudnia 2008 do 10 Września 2013W bloku programowym   C1 lub C1+E lub C lub C+E musza przejsc szkolenie okresowe w terminach:

Osoby, które uzyskaly uprawnienia kat C1, C, C1E, lub CE
(patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy)
Termin przejscia szkolenia okresowego i wymiany prawo jazdy
(uzyskanie wpisu w rubryce 11 prawa jazdy)
do 31 Grudnia 1980 do 10 Września 2010
od 1 Stycznia 1981 do 31 Grudnia 1995 do 10 Września 2011
od 1 Stycznia 1996 do 31 Grudnia 2000 do 10 Września 2012
od 1 Stycznia 2001 do 31 Grudnia 2005 do 10 Września 2013
od 1 Stycznia 2006 do 10 Września 2009 do 10 Września 2014

 Warto wiedzieć

Kierowcy wykonujacy przewóz drogowy

Art.39a.1. Przedsiebiorca lub inny podmiot wykonujacy przewóz drogowy moze zatrudnic kierowce, jezeli osoba ta:

 
1) ukonczyla:

a) 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzacego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

       - C lub C+E, o ile uzyskal on odpowiednia kwalifikacje wstepna,

       - C1 lub C1+E, o ile uzyskal on odpowiednia kwalifikacje wstepna przyspieszona,

b)  21 lat - w przypadku kierowcy prowadzacego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

        - C lub C+E, o ile uzyskal on odpowiednia kwalifikacje wstepna przyspieszona,

        - D lub D+E, o ile uzyskal on odpowiednia kwalifikacje wstepna,

        - D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskal  kwalifikacje wstepna przyspieszona,

c)  23 lata - w przypadku kierowcy prowadzacego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

     D lub D+E, o ile uzyskal on odpowiednia kwalifikacje wstepna przyspieszona;",


2) posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii

3) nie ma przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

4) nie ma przeciwwskazan psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

5) uzyskala kwalifikacje wstepna;

6) ukonczyla szkolenie okresowe.

2. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy kierowcy wykonujacego przewoz drogowy rzeczy pojazdem samochodowym lub zespolem pojazdów o dopuszczalnej masie calkowitej przekraczajacej 3,5 t i nieprzekraczajacej 7,5 t.


3.Wymagan dotyczacych wieku oraz kwalifikacji wstepnej i szkolenia okresowego , nie stosuje sie do kierowcy pojazdu:

 
1) do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;

2) którego konstrukcja ogranicza predkosc do 45 km/h;

3) wykorzystywanego przez sily zbrojne;

4) obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpozarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczenstwa lub porzadku publicznego;

5) poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoly wyzsze;

6) odbywajacego przejazd bez osób lub ladunku:

    a) w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji,

    b) z miejsca zakupu lub odbioru;

7) uzywanego w sytuacjach zagrozenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;

8) wykorzystywanego do:

    a) nauki jazdy osób ubiegajacych sie o prawo jazdy,

    b) szkolenia osób posiadajacych prawo jazdy,

    c) przeprowadzania panstwowego egzaminu osób ubiegajacych sie o prawo jazdy;

9) wykorzystywanego do uzytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;

10) wykorzystywanego do przewozu materialów lub urzadzen niezbednych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem ze prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajeciem.KURS ADR


Glównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowcy z zagrozeniami wystepujacymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych,  przekazanie podstawowych informacji niezbednych dla zminimalizowania prawdopodobienstwa powstania wypadku jak i ograniczenia skutków wypadku oraz wiadomosci koniecznych dla zachowania bezpieczenstwa wlasnego i osób trzecich.

Szczególy znajduja sie w cenniku
* Cena obejmuje egzamin państwowy


Kurs podstawowy

Czas trwania kursu 18 godzin
Kurs konczy sie egzaminem w osrodku szkolenia przeprowadzonym przez dwuosobowa komisje egzaminacyjna powolana przez Marszalka Województwa 
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach

Czas trwania kursu 13 godzin
Kurs konczy sie egzaminem w osrodku szkolenia przeprowadzonym przez dwuosobowa komisje powolana przez Marszalka Województwa 
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1.

Czas trwania kursu 8 godzin
Kurs konczy sie egzaminem przeprowadzonym w osrodku szkolenia przez dwuosobowa komisje powolana przez Marszalka Województwa
 
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7

Czas trwania kursu 8 godzin
Kurs konczy sie egzaminem przeprowadzonym w osrodku szkolenia przez dwuosobowa komisja egzaminacyja powolana przez Marszalka Województwa 

Kurs na przewóz rzeczy 

Kurs na przewóz rzeczy daje jednolite uprawnienia wszystkim kierowcom z krajów UE oraz uprawia do przewozu rzeczy (ciężarówkami) oraz do przewozu ludzi (autobusami). W 2010 roku kurs na przewóz rzeczy został skrócony, dlatego dzisiaj coraz częściej szkoły nauki jazdy oferują nie tyle kurs na przewóz rzeczy ile szkoleni nazywane kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, którego zakres pokrywa się ze skróconym kursem na przewóz rzeczy. 

Szkolenie okresowe kierowcy 

Szkolenie okresowe kierowcy potocznie określane mianem kursu na przewóz rzeczy lub osób to kurs, po ukończeniu którego kierowca otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej uprawnia kierowcę do wykonywana przewozu drogowego – osób i rzeczy. 

Szkolenie okresowe kierowcy nie jest zakończone dodatkowym egzaminem, ani testem. Kursanci są natomiast zobowiązani do poddania się odpowiednim badaniom lekarskim i psychologicznym. Powyższe badania bardzo często można przeprowadzić w ramach szkolenia okresowego we wskazanych przez daną szkołę jazdy placówkach medycznych. 

Kurs na przewóz rzeczy – Cena 

Cena kursu na przewóz rzeczy organizowanego przez Szkołę Jazdy RONDOBIS jest niezwykle korzystna. Cena obejmuje:

  • komponenty szkolenia wymagane obowiązującymi przepisami,
  • wykwalifikowaną kadrę instruktorską,
  • dostęp do nowoczesnego sprzętu.

Cena kursu dla klienta biznesowego podlega negocjacji. Jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie okresowe kierowcy dla wszystkich pracowników Państwa firmy. Działamy sprawinie, zapewniając wysoki poziom szkolenia, co z pewnością przełoży się na jakość pracy Państwa pracowników oraz bezpieczeństwo przewożonych ładunków.

Szkolenia i kursy dla kierowców zawodowych – Trójmiasto 

Szkolenia i kursy dla kierowców zawodowych realizujemy na terenie Trójmiasta w lokacjach Gdynia i Wejherowo. Do współpracy zachęcamy kierowców czynnych zawodowo, jak i kandydatów na kierowców zawodowych. Zapewniamy dogodne warunki realizacji przygotowania teoretycznego i praktycznego. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących organizacji poszczególnych kursów i szkoleń zachęcamy do kontaktu.